Κυριαρχία

   Αυτοί που διαβάζουν βιβλία πάντα θα είναι ύπεράνω από αυτούς που βλέπουν τηλεόραση.